Algemene voorwaarden

 1. Alle opdrachten tot het verlenen van juridische bijstand worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW (dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor situaties waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven) uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door De Haan Bommer Advocaten. Op alle opdrachten zijn de algemene voorwaarden van De Haan Bommer Advocaten van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.
 2. De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis.
 3. De advisering door De Haan Bommer advocaten ziet nimmer op de fiscale aspecten van enig handelen of nalaten, tenzij de opdrachtgever een andersluidende schriftelijke mededeling van De Haan Bommer advocaten ontvangt.
 4. Iedere aansprakelijkheid van De Haan Bommer advocaten is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van een door de advocaten gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de behandelende advocaat aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat onder die verzekering niet ten laste van de verzekeraar is. Een kopie van de polis en de voorwaarden zijn op verzoek verkrijgbaar. De leden van de maatschap, haar (eventuele) bestuurders alsmede degenen die voor de maatschap werkzaam zijn, zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt per advocaat een bedrag van € 500.000,– per gebeurtenis met een maximum van € 1.000.000,– per kalenderjaar.
 5. Bij het inschakelen van derden voor de uitvoering van de aan haar verstrekte opdrachten zal De Haan Bommer advocaten de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Voor eventuele tekortkomingen van deze derden is De Haan Bommer advocaten niet aansprakelijk. Vermelde inschakeling geschiedt steeds voor rekening van de opdrachtgever.
 6. Indien derden, die in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid            beperken, verleent de cliënt De Haan Bommer advocaten de bevoegdheid om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede            namens hem te aanvaarden.
 7. Betaling van declaraties van De Haan Bommer advocaten dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum of zoveel eerder als is overeengekomen. De tarieven worden jaarlijks per 1 januari geïndexeerd. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente dan wel handelsrente.
 8. Bij buitengerechtelijke invordering is de opdrachtgever, naast de hoofdsom en de vertragingsrente de werkelijk door De Haan          Bommer Advocaten gemaakte incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten belopen ten minste 15% van het openstaand bedrag.
 9. Naar aanleiding van een daartoe strekkend verzoek van De Haan Bommer advocaten, dat zowel voorafgaand aan als tijdens de uitvoering van de opdracht kan worden gedaan, zal de opdrachtgever een (met de slotdeclaratie verrekenbaar) voorschot betalen dan wel zekerheid stellen voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen.
 10. Ingeval de opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn financiële verplichtingen kan De Haan Bommer advocaten weigeren haar werkzaamheden aan te vangen en kan zij deze opschorten of staken. De Haan Bommer advocaten is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als het gevolg van opschorting van de werkzaamheden op deze grond.
 11. De Haan Bommer advocaten registreert persoonlijke en zakelijke gegevens van opdrachtgevers. Ieder die gebruik maakt van de diensten van De Haan Bommer advocaten geeft op voorhand aan degenen die deze diensten verlenen de toestemming om de gegevens waarvan de kennisneming door anderen van De Haan Bommer advocaten dan de direct betrokken advocaten nuttig en/of noodzakelijk is in het kader van relatiebeheer ter kennis van die anderen te brengen.
 12. Indien rechtsbijstand wordt verleend in het kader van de wet op de rechtsbijstand machtigt opdrachtgever De Haan Bommer advocaten alle voor de toepassing daarvan noodzakelijke zaaks- en persoonsgegevens aan de Raad voor Rechtsbijstand te verstrekken en machtigt opdrachtgever voorts de Raad voor Rechtsbijstand tot het inwinnen van informatie bij de fiscale autoriteiten.
 13. De rechtsverhoudingen tussen De Haan Bommer advocaten en haar opdrachtgevers wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen die behoren tot de competentie van een rechtbank, zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden beslecht door de (Voorzieningenrechter van de) rechtbank te Rotterdam. De klachtenfunctionaris van De Haan Bommer advocaten is mr. drs. A.J.M. Bommer.
 14. Nadat de zaak is beëindigd zullen alle in het dossier aanwezige van de cliënt afkomstige originele stukken aan deze worden teruggegeven, waarna het overblijvende dossier gedurende 5 jaar zal worden bewaard tenzij schriftelijk bij de beëindiging van de zaak een andere termijn wordt vermeld. Daarna zal het dossier worden vernietigd. Afschriften van zich in het dossier bevindende stukken zullen tegen vergoeding van kosten worden verstrekt aan cliënt. Deze kosten betreffen de kopieerkosten en de kosten verband houdende met het opvragen van het dossier voor zover het betreffende dossier extern is gearchiveerd.
 15. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de leden van de maatschap De Haan Bommer advocaten, alsmede van de bestuurders van de praktijkvennootschappen en van al degenen die voor de maatschap werkzaam zijn in welke hoedanigheid ook.
 16. Deze algemene voorwaarden kunnen ook worden opgemaakt in andere talen dan het Nederlands. Als er verschil van mening bestaat over de inhoud of de strekking van deze voorwaarden, zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

1 januari 2019